Kultur- und Begenungsfest 2012Sviatok kultúry a vzájomnosti 2012

KULTUR- UND BEGEGNUNGSFEST 2012

Kesmark wird nach einem Jahr das 17. Kultur- und Begegnungsfest begrüßen.
Während des Hauptprogrammes werden sich auf der Bühne der Kesmarker Burg
viele Kulturgruppen des Karpatendeutschen Vereines in der Slowakei und eingeladene Gäste der anderen Nationalminderheiten vorstellen.

 Programm:
Freitag, 06.07.2012
14,00
Empfang beim Bürgermeister der Stadt Kesmark Ing. Igor Šajtlava (Rathaus Kesmark)

15,00
Eröffnung der Ausstellung Museum der Kultur der Karpatendeutschen,
(Museum Kesmark, MUDr. Vojtecha)

16,00 -18,00
Begleitveranstaltung – Konzert (Stadtbühne neben dem Rathaus)
 

Samstag, 07.07.2012

10,00
Ökumenischer Gottesdienst (Evangelische Holzkirche)

11,15
Stadtumzug

13,30
Hauptprogramm /Burg Kesmark
 

Auftritte der hiesigen Folkloregruppen und Gäste
Nach dem Hauptprogramm – freie Unterhaltung mit Musik und Essen

 
Hiesige Folkloregruppen und
Sänger:

– Singgruppe JUGEND, Hopgarten/Chmelnica
– Singgruppe HUMMELCHOR, Obermetzenseifen /Vyšný Medzev
– Schüler aus der Grundschule in Metzenseifen/Medzev
– Singgruppe, Gaidel/Kľačno
– HARZKLUB, Brauchtumsgruppe aus Bad Sachsa, BRD/SRN
– LUSK  – Lustige Kinder, Grundschule Hopgarten/Chmelnica
– Singgruppe, GOLDSEIFEN, Metzenseifen/Medzev
– Singgruppe, Glaserhau/Sklene
– Tanzgruppe SCHADIRATTAM, Metzenseifen/Medzev
– Zillertal Power, Österreich/Rakúsko
– Singgruppe LORELEI, Lettland/Lotyšsko
– Duo MORAVAN
– Singgruppe, Einsiedel a.d. Göllnitz/Mníšek nad Hnilcom
– Jugendgruppe AKK, Estland/Estónsko
– Tanzgruppe MARMON, Hopgarten/Chmelnica
– Singgruppe DIE SINGENDEN OMAS und die Schüler aus der Grundschule, Pressburg/Bratislava
– Singgruppe,Turz/Turček
– Puppentheater , Lettland/ Lotyšsko
– Singgruppe, Schwedler/Švedlár
– Singgruppe NACHTIGALL, Kaschau/Košice
 

Moderation: Mgr. Tatiana Šoltésová

Hauptwerbepartner:

Werbepartner:

Corageo

Krombacher

 
Bei schlechtem Wetter wird das Fest im Stadtkulturzentrum, Starý trh 46, stattfinden.
Das Kultur- und Begegnungsfest findet unter der Schirmherrschaft des Botschafters der Bundesrepublik Deutschland in der Slowakei Herrn Dr. Axel Hartmann und mit finanzieller Unterstützung des Regierungsamtes der SR statt.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!SVIATOK KULTÚRY A VZÁJOMNOSTI 2012 

V Kežmarku sa po roku uskutoční v poradí už 17. ročník Sviatku kultúry a vzájomnosti.

Počas viac ako 2 hodín sa nám počas hlavného programu festivalu predstavia viaceré
kultúrne telesá Karpatskonemeckého spolku na Slovensku a pozvaní hostia iných národnostných menšín.
Program:
Piatok, 06.07.2012
14,00
Prijatie u primátora mesta Kežmarok Ing. Igora Šajtlavu (Mestská radnica)

15,00
Otvorenie výstavy /Múzeum kultúry karpatských Nemcov, (Múzeum Kezmarok, MUDr.Vojtecha
Alexandra 11)

16,00 -18,00
Sprievodné podujatie – koncert (Mestské pódium pri Radnici)
 

Sobota, 07.07.2012
10,00
Ekumenická bohoslužba (Evanjelický kostol)

11,15
Sprievod mestom

13,30
Hlavný program /Hrad Kežmarok

Vystúpenia domácich skupín a hostí

Po skončení hlavného programu – voľna zábava pri hudbe spojená s občerstvením

 

Domáce skupiny a speváci:

– Spevácka skupina JUGEND, Hopgarten/Chmelnica
– Spevácka skupina HUMMELCHOR, Obermetzenseifen /Vyšný Medzev
– Žiaci Základnej školy,  Metzenseifen/Medzev
– Spevácka skupina, Gaidel/Kľačno
– HARZKLUB, Brauchtumsgruppe aus Bad Sachsa, BRD/SRN
– LUSK  – Lustige Kinder, Grundschule Hopgarten/Chmelnica
– Spevácka skupina, GOLDSEIFEN, Metzenseifen/Medzev
– Spevácka skupina, Glaserhau/Sklene
– Tanečná skupina SCHADIRATTAM, Metzenseifen/Medzev
– Zillertal Power, Österreich/Rakúsko
– Spevácka skupina LORELEI, Lettland/Lotyšsko
– Duo MORAVAN
– Spevácka skupina, Einsiedel a.d. Göllnitz/Mníšek nad Hnilcom
– Mládežnícka skupina AKK, Estland/Estónsko
– Tanečná skupina MARMON, Hopgarten/Chmelnica
– Spevácka skupina DIE SINGENDEN OMAS a žiaci zo Základnej školy, Pressburg/Bratislava
– Spevácka skupina, Turz/Turček
– Bábkové divadlo, Lettland/ Lotyšsko
– Spevácka skupina, Schwedler/Švedlár
– Spevácka skupina NACHTIGALL, Kaschau/Košice

 

Moderácia: Mgr. Tatiana Šoltésová

 

Hlavný reklamný
partner:

 

Reklamný partner:

Corageo

Krombacher

 

V prípade zlého počasia sa festival uskutoční v Mestskom kultúrnom stredisku, Starý trh 46.
Sviatok kultúry a vzájomnosti sa koná pod záštitou veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko Dr. Axela Hartmanna a s finančnou podporou Úradu vlády SR.

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

2% für den KDV2% pre KNS

2 % 

für den 

  KARPATENDEUTSCHEN VEREIN IN DER SLOWAKEI

Karpatendeutsche Siedlungen 

  1. Bratislava a okolie /Pressburg und Umgebung
  2. Hauerland /Hauerland
  3. Horný Spiš /Oberzips
  4. Dolný Spiš /Unterzips
  5. Údolie Bodvy /Bodwatal

Der Karpatendeutsche Verein in der Slowakei /KDV/ ist die bürgerliche  Vereinigung von Bürgern der Slowakischen Republik, die deutscher Nationalität sind, sowie von ihren Sympathisanten. Die Ziele der Tätigkeit des Karpatendeutschen Vereins in der Slowakei sind vor allem:

–          Erneuerung und Festigung der Identität der deutschen Minderheit in der Slowakei

–          Unterstützung der Kulturaktivitäten

–          Revitalisierung der deutschen Sprache als Muttersprache und Pflege der traditionellen deutschen Kultur

–          Unterstützung der Aktivitäten der Jugend

–          Herausgabe des Monatsblattes „Karpatenblatt“ und der Literatur

–          Unterstützung der Grundschulen mit erweitertem Deutschunterricht

–          Entfaltung der Toleranz und des guten Zusammenlebens mit allen Bürgern der Slowakei

 

Der KDV ist im Empfängerverzeichnis für das Jahr 2012 unter Nummer 3615 auf der Webseite  www.rozhodni.sk registriert.

Unsere Angaben:

Name:            KARPATSKONEMECKÝ SPOLOK NA SLOVENSKU

Adresse:        Lichardova 20, 040 01 Košice

IČO:                17083664

DIČ:                2021187135

Konto-Nr.:     0082137616/0900

 

Wir würden Ihnen sehr dankbar, würden Sie uns mit Ihren 2 %, von der bezahlten Einkommensteuer behilflich und so unterstützten Sie unsere Tätigkeit.

2 %

pre 

 KARPATSKONEMECKÝ SPOLOK NA SLOVENSKU

 

Karpatskonemecké sídla

  1. Bratislava a okolie /Pressburg und Umgebung
  2. Hauerland /Hauerland
  3. Horný Spiš /Oberzips
  4. Dolný Spiš /Unterzips
  5. Údolie Bodvy /Bodwatal 

Karpatskonemecký spolok na Slovensku /KNS/ je občianskym združením občanov Slovenska nemeckej národnosti a ich sympatizantov. Cieľom činnosti spolku je najmä:

–          obnova a upevnenie identity nemeckej menšiny na Slovensku

–          podpora kultúrnych aktivít

–          revitalizácia nemeckého jazyka a pôvodnej nemeckej kultúry

–          podpora aktivít mládeže

–          vydávanie mesačníka Karpatenblatt a literatúry

–          podpora základných škôl s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka

–          rozvoj tolerancie a dobrého spolužitia so všetkými občanmi Slovenska.

 

KNS je registrovaný na zozname prijímateľov na rok 2012 pod číslom 3615 na webovej stránke www.rozhodni.sk

Naše údaje:

Názov:           KARPATSKONEMECKÝ SPOLOK NA SLOVENSKU

Adresa:          Lichardova 20, 040 01 Košice

IČO:                17083664

DIČ:                2021187135

Č.ú.:               0082137616/0900

Boli by sme Vám vďační, keby ste nám napomohli v našom úsilí a svojimi 2% zo zaplatenej dane podporili našu činnosť.

Die ersten entgültigen Ergebnisse der Volskzählung 2011 – laut der NationalitätPrvé vybrané definitívne výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 – podľa národnosti

Volkszählung 2011, 2001, 1991

Bevölkerung

 

Slowakische Republik

 

 

2011

 

2001

1991

 

abs.

v %

abs.

v %

abs.

v %

Zusammen

5 397 036

100,0

5 379 455

100,0

5 274 335

100,0

Nationalität

 

 

 

 

 

 

slowakische

4 352 775

80,7

4 614 854

85,8

4 519 328

85,7

ungarische

458 467

8,5

520 528

9,7

567 296

10,8

romische

105 738

2,0

89 920

1,7

75 802

1,4

tschechische

30 367

0,6

44 620

0,8

52 884

1,0

ruthenische

33 482

0,6

24 201

0,4

17 197

0,3

ukrainische

7 430

0,1

10 814

0,2

13 281

0,3

deutsche

4 690

0,1

5 405

0,1

5 414

0,1

polnische

3 084

0,1

2 602

0,0

2 659

0,1

kroatische

1 022

0,0

890

0,0

x

x

serbische

698

0,0

434

0,0

x

x

rusissche

1 997

0,0

1 590

0,0

1 389

0,0

jüdische

631

0,0

218

0,0

134

0,0

mährische

3 286

0,1

2 348

0,0

6 037

0,1

bulgarische

1 051

0,0

1 179

0,0

1 400

0,0

weitere

9 825

0,2

5 350

0,1

2 732

0,1

nicht festgestellt

382 493

7,0

54 502

1,0

8 782

0,2

 

Obyvateľstvo SR podľa národnosti – sčítanie 2011, 2001, 1991

Bývajúce obyvateľstvo

 

Slovenská republika

 

 

2011

 

2001

1991

 

(podľa TP)

abs.

v %

abs.

v %

abs.

v %

spolu

5 397 036

100,0

5 379 455

100,0

5 274 335

100,0

Národnosť

 

 

 

 

 

 

slovenská

4 352 775

80,7

4 614 854

85,8

4 519 328

85,7

maďarská

458 467

8,5

520 528

9,7

567 296

10,8

rómska

105 738

2,0

89 920

1,7

75 802

1,4

česká

30 367

0,6

44 620

0,8

52 884

1,0

rusínska

33 482

0,6

24 201

0,4

17 197

0,3

ukrajinská

7 430

0,1

10 814

0,2

13 281

0,3

nemecká

4 690

0,1

5 405

0,1

5 414

0,1

poľská

3 084

0,1

2 602

0,0

2 659

0,1

chorvátska

1 022

0,0

890

0,0

x

x

srbská

698

0,0

434

0,0

x

x

ruská

1 997

0,0

1 590

0,0

1 389

0,0

židovská

631

0,0

218

0,0

134

0,0

moravská

3 286

0,1

2 348

0,0

6 037

0,1

bulharská

1 051

0,0

1 179

0,0

1 400

0,0

ostatné

9 825

0,2

5 350

0,1

2 732

0,1

nezistené

382 493

7,0

54 502

1,0

8 782

0,2

TP – trvalý pobyt x – nevyhodnocovala sa

Deutschland Tage, 20. – 23. 2. 2012 Dni Nemecka, 20. – 23. 2. 2012

Deutschland Tage

Datum: 20. 2. – 23. 2. 2012

Ort: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, Banská Bystrica

Die Veranstaltung „Deutschland-Tage“ organisiert der Deutsche Studentenverein an der Matej Bel -Universität in Banska Bystrica. Bei dieser Gelegenheit wird die Ausstellung über die Geschichte und Kultur der Karpatendeutschen veröffentlicht, die das SNM-Museum der Kultur der Karpatendeutschen vorbereitet hat.Dni Nemecka

Dátum: 20. 2. – 23. 2. 2012

Miesto: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, Banská Bystrica

Podujatie “Dni Nemecka” (Deutschland-Tage) organizované Nemeckým študentským spolkom (Deutscher Studentenverein) na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pri tejto príležitosti bude sprístupnená výstava o dejinách a kultúre karpatských Nemcov, ktorú pripravilo SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov.