Kultur- und Begegnungsfest 5.- 6. Juli 2013Sviatok kultúry a vzájomnosti 5.- 6. júla 2013

Kesmark wird nach einem Jahr das 18. Kultur- und Begegnungsfest begrüßen.

Während des Hauptprogrammes werden sich auf der Bühne der Kesmarker Burg viele Kulturgruppen des Karpatendeutschen Vereines in der Slowakei und eingeladene Gäste der anderen Nationalminderheiten vorstellen.

Spezialgast:

Die 3 Zwidern http://www.die3zwidern.de/ Bayern

Xplosion  http://www.xplosion.sk/ /Slowakei

Frauenchor –  Cesky spolok v Kosiciach /tschechische Minderheit

Duo Moravan /mährische Minderheit

 

Programm:

Freitag, 05.07.2013

13,00

Eröffnung der Ausstellung Museum der Kultur der Karpatendeutschen: Karpathenverein und Michael Guhr. 140 Jahre seit der Gründung  und der Geburt.
(Museum Kesmark, MUDr. Vojtecha)

 

14,00

Empfang beim Bürgermeister der Stadt Kesmark Ing. Igor Šajtlava

(Rathaus Kesmark)

 

15,00

Konferenz – Deutsches Schulwesen in der Slowakei

 

16,00 -18,00

Begleitveranstaltung – Konzert (Stadtbühne neben dem Rathaus)

 

Samstag, 06.07.2013

10,00

Ökumenischer Gottesdienst (Evangelische Holzkirche)

 

11,15
Stadtumzug

 

12,30
Hauptprogramm /Burg Kesmark

Auftritte der hiesigen Folkloregruppen und Gäste

Nach dem Hauptprogramm – freie Unterhaltung mit Musik und Essen

 

Moderation: Mgr. Tatiana Šoltésová

 

Werbepartner:

Corageo

Krombacher

 

Bei schlechtem Wetter
wird das Fest im Stadtkulturzentrum, Starý trh 46, stattfinden.

Das Kultur- und Begegnungsfest findet unter der Schirmherrschaft der
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in der Slowakei statt.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!V Kežmarku sa po roku uskutoční v poradí už 18. ročník Sviatku kultúry a vzájomnosti.

Počas viac ako 2 hodín sa nám počas hlavného programu festivalu predstavia viaceré kultúrne telesá Karpatskonemeckého spolku na Slovensku a pozvaní hostia iných národnostných menšín.

Špeciálni hostia:

Die 3 Zwidern http://www.die3zwidern.de/  Bavorsko

Xplosion  http://www.xplosion.sk/ SK

Ženský zbor – Český spolok v Košiciach /česká menšina

Duo Moravan /moravská menšina

 

Program:

 

Piatok, 05.07.2013

13,00

Otvorenie výstavy Múzea kultúry karpatských Nemcov: Karpatský spolok a Michal Guhr. 140 rokov od založenia a narodenia.

(Múzeum Kezmarok, MUDr.Vojtecha Alexandra 11)

 

14,00
Prijatie u primátora mesta Kežmarok Ing. Igora Šajtlavu (Mestská radnica)

 

15,00

Konferencia – Nemecké školstvo na Slovensku

 

16,00 -18,00

Sprievodné podujatie – koncert (Mestské pódium pri Radnici)

 

Sobota, 06.07.2013

 

10,00

Ekumenická bohoslužba (Evanjelický kostol)

 

11,15
Sprievod mestom

 

12,30

Hlavný program /Hrad Kežmarok

Vystúpenia domácich skupín a hostí

Po skončení hlavného programu – voľna zábava pri hudbe spojená s občerstvením

 

Moderácia: Mgr. Tatiana Šoltésová

 

Reklamný partner:

Corageo

Krombacher

 

V prípade zlého počasia sa festival uskutoční v Mestskom kultúrnom stredisku, Starý trh 46.

 

Sviatok kultúry a vzájomnosti sa koná pod záštitou veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko.

Tešíme sa na Vašu účasť!

2% von Steuer2% z daní

 

2 %

 für den

 

  KARPATENDEUTSCHEN VEREIN IN DER SLOWAKEI

 

 

Der Karpatendeutsche Verein in der Slowakei /KDV/ ist die bürgerliche  Vereinigung von Bürgern der Slowakischen Republik, die deutscher Nationalität sind, sowie von ihren Sympathisanten. Die Ziele der Tätigkeit des Karpatendeutschen Vereins in der Slowakei sind vor allem:

–       Erneuerung und Festigung der Identität der deutschen Minderheit in der Slowakei

–       Unterstützung der Kulturaktivitäten

–       Revitalisierung der deutschen Sprache als Muttersprache und Pflege der traditionellen deutschen Kultur

–       Unterstützung der Aktivitäten der Jugend

–       Herausgabe des Monatsblattes „Karpatenblatt“ und der Literatur

–       Unterstützung der Grundschulen mit erweitertem Deutschunterricht

–       Entfaltung der Toleranz und des guten Zusammenlebens mit allen Bürgern der Slowakei

 

Der KDV ist im Empfängerverzeichnis für das Jahr 2013 unter Nr. 1423 registriert. (www.rozhodni.sk)

Unsere Angaben:

Name:             KARPATSKONEMECKÝ SPOLOK NA SLOVENSKU

Adresse:        Lichardova 20, 040 01 Košice

IČO:                17083664

DIČ:                2021187135

Konto-Nr.:      0082137616/0900

 

Wir würden Ihnen sehr dankbar, würden Sie uns mit Ihren 2 %, von der bezahlten Einkommensteuer behilflich und so unterstützten Sie unsere Tätigkeit.

Mit freundlichen Grüßen

 

Ing.Anton Oswald, CSc.

Vorsitzender des KDV

 

 

 

  

2 %

pre

 

KARPATSKONEMECKÝ SPOLOK NA SLOVENSKU

 

 

Karpatskonemecký spolok na Slovensku /KNS/ je občianskym združením občanov Slovenska nemeckej národnosti
a ich sympatizantov. Cieľom činnosti spolku je najmä:

–       obnova a upevnenie identity nemeckej menšiny na Slovensku

–       podpora kultúrnych aktivít

–       revitalizácia nemeckého jazyka a pôvodnej nemeckej kultúry

–       podpora aktivít mládeže

–       vydávanie mesačníka Karpatenblatt a literatúry

–       podpora základných škôl s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka

–       rozvoj tolerancie a dobrého spolužitia so všetkými občanmi Slovenska.

 

KNS je registrovaný na zozname prijímateľov na rok 2013 pod číslom 1423 (www.rozhodni.sk)

Naše údaje:

Názov:            KARPATSKONEMECKÝ SPOLOK NA SLOVENSKU

Adresa:          Lichardova 20, 040 01 Košice

IČO:                17083664

DIČ:                2021187135

Č.ú.:                0082137616/0900

 

Boli by sme Vám vďační, keby ste nám napomohli v našom úsilí a svojimi 2% zo zaplatenej dane podporili našu činnosť.

S pozdravom

 

Ing.Anton Oswald, CSc.

Predseda KNS

 

 

 

 

 

Beauftrager für Aussiedlerfragen Dr. Christoph Bergner zu Besuch in der SlowakeiSplnomocnenec Spolkovej vlády Dr. Christoph Bergner na Slovensku

Vom 29.-31. Oktober hat der Beauftragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten sowie Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium des Innern, Dr. Christoph Bergner, die Slowakei bereist. Neben politischen Gesprächen mit dem Regierungsbeaufragten für nationale Minderheiten, Herrn László Nagy, stand bei dem Besuch insbesondere die Begegnung mit Angehörigen der deutschen Minderheit im Vordergrund.

In Pressburg/Bratislava, Krickerhau/Handlova und Kaschau/Kosice ist Dr. Bergner jeweils mit Karpatendeutschen in den Häusern der Begegnung zusammengetroffen, um sich über aktuelle die Minderheit betreffende Themen zu informieren. Einen besonderen Schwerpunkt legte der seit Anfang 2006 amtierende Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen auf den Austausch mit Mitgliedern der Karpatendeutschen Jugend. Daneben stattete Dr. Bergner auch dem Museum der Kultur der Karpatendeutschen in Pressburg einen Besuch ab und traf mit Angehörigen der slowakisch-deutschen Freundschaftsgruppe des Nationalrats zusammen.

Der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen ist sowohl für die Menschen zuständig, die als Aussiedler nach Deutschland gekommen sind, als auch für diejenigen, die als Angehörige der deutschen Minderheit in den Herkunftsländern der Aussiedler geblieben sind. Er koordiniert die Förderung und Unterstützung der deutschen Minderheiten in den Herkunftsgebieten, darunter auch die Slowakei.

© Deutsche Botschaft

Od 29.-31. októbra bude na pracovnej ceste na Slovensku splnomocnenec pre otázky vysťahovalcov a národnostné menšiny a zároveň parlamentný štátny tajomník na Spolkovom ministerstva vnútra, Dr. Christoph Bergner. Popri politických rozhovoroch so slovenským splnomocnencom vlády pre národnostné menšiny, pánom Lászlóom Nagyom pôjde predovšetkým o stretnutie s príslušníkmi nemeckej menšiny.

V Bratislave/Pressburg, Handlovej/Krickerhau a Košiciach/Kaschau sa Dr. Bergner stretne s karpatskými Nemcami v tamojšich Domoch stretávania. Popritom je plánovaná návšteva Múzea kultúry karpatských Nemcov, ako aj stretnutie z príslušníkmi Skupiny priateľstva so Spolkovou republikou Nemecko v Národnej rade SR. Mimoriadny dôraz kladie splnomocnenec spolkovej vlády pre otázky vysťahovalcov, ktorý je v úrade od roku 2006, na rozhovor s členmi Karpatskonemeckej mládeže.

Splnomocnenec spolkovej vlády pre otázky vysťahovalcov je rovnako príslušný pre ľudí, ktorí ako vysťahovalci prišli do Nemecka, ako aj pre tých, ktorí ako príslušníci nemeckej menšiny zostali v krajine pôvodu vysťahovalcov. Koordinuje podporu nemeckých menšín v oblastiach pôvodu, ku ktorým patrí aj Slovensko.

Technické usmernenie

Dňa 31.10.2012 sa o 12.00 hod. uskutoční v Dome stretávania Karpatskonemeckého spolku, Lichardova 20, Košice, stretnutie so zástupcami tlače. Prosíme záujemcov z médií, aby sa naň prihlásili mailom na: kdv@kdv.sk alebo telefonicky na: 055-622 4145 do 30.10.2012.

© Deutsche Botschaft

Besuch des Parlamentarischen Staatssekretärs Herrn Dr. Christoph Bergner. MdB in der SlowakeiNávšteva parlamentného štátneho sekretára pána Dr. Christopha Bergnera na Slovensku

Vom 29.- 31. Oktober 2012 wird der Parlamentarischen Staatssekretär vom Bundesministerium des Innern und Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten Herrn Dr. Christoph Bergner, MdB die Vertreter des Karpatendeutschen Vereines in der Slowakei und der Karpatendeutschen Jugend in Pressburg, Hauerland und Kaschau besuchen.

 

Od 29.- 31. októbra 2012 navštívi parlamentný štátny sekretár Ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre otázky vysťahovalcov a národnostných menšín pán Dr. Christoph Bergner zástupcov Karpatskonemeckého spolku na Slovensku a Karpatskonemeckej mládeže v Bratislave, Hauerlande a Košiciach.

Verleihung des Bundestverdienstkreuzes am Bande an Herrn RNDr. Ondrej Pöss, CSc.Kríž Spolkovej republiky Nemecko za zásluhy pre RNDr. Ondreja Pössa CSc.

Verleihung des Bundestverdienstkreuzes am Bande an Herrn RNDr. Ondrej Pöss, CSc.

02.07.2012

Heute Abend (02.07.2012) wird in der Residenz des deutschen Botschafters Herr RNDr. Ondrej Pöss mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Botschafter Dr. Axel Hartmann wird den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland persönlich verleihen.

Ondrej Pöss wurde in Krickerhau/Handlová, geboren. Er entstammt einer alteingesessenen deutschen Familie, die sich schon im 14. Jahrhundert in der Region um Krickerhau/Handlová niedergelassen hatte. Nach einer Tätigkeit als Assistent am Lehrstuhl für allgemeine Physik an der Comenius-Universität in Bratislava war der promovierte Physiker von 1978 bis 1994 als Mitarbeiter am Historischen Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften beschäftigt, seit 1994 ist er im slowakischen Nationalmuseum tätig.

Direkt nach der Öffnung der ČSSR nahm er 1991 an den Gründungsversammlungen des Karpatendeutschen Vereins (KDV) teil, dessen stellvertretenden Vorsitz er von 1994 bis 2003 innehatte, von 2003 bis 2008 übernahm er schließlich den Vorsitz des Vereins der deutschen Minderheit in der Slowakei. Er war entscheidend am Aufbau des Vereins und seiner Strukturen beteiligt, intensive Kontakte zu den Landsmannschaften der Karpatendeutschen in der Bundesrepublik Deutschland und nach Deutschland und Österreich Ausgwanderten belegen dies.

Herr Dr. Pöss hat sich zudem intensiv mit der Geschichte und Kultur der karpatendeutschen Minderheit auseinandergesetzt und unzählige Artikel, Bücher und Vorträge zu diesem Thema produziert. Seinen unermüdlichen und ausdauernden Bemühungen ist es zu verdanken, dass das kulturelle Erbe der deutschen Minderheit in der Slowakei nicht in Vergessenheit geraten ist, sondern vielmehr allen Bevölkerungsteilen in der Slowakei näher gebracht worden ist. Großen Anteil daran hat auch das von Herrn Dr. Pöss 1997 mitgegründete und bis heute geleitete Museum der Karpatendeutschen Kultur in Bratislava, das sich als Informations- und Begegnungszentrum versteht.

Ondrej Pöss’ mitentscheidener Verdienst ist es auch, dass die Karpatendeutschen heute als die am besten integrierte Minderheit in der Slowakei angesehen werden und dadurch auch das Ansehen Deutschlands und der deutschen Sprache befördert haben.

Die Verleihung wird im Beisein der Familie Pöss, Vertretern des slowakischen Kultusministeriums sowie weiteren Gästen des öffentlichen Lebens aus der Slowakei ab 17:00 Uhr in der Residenz des deutschen Botschafters, Mudroňova 3a, 81101 Bratislava, stattfinden.

© Deutsche Botschaft

Kríž Spolkovej republiky Nemecko za zásluhy pre RNDr. Ondreja Pössa CSc.

2.7.2012

Pán RNDr. Ondrej Pöss bude dnes večer (02.07.2012) vyznamenaný Krížom Spolkovej republiky Nemecko za zásluhy. Veľvyslanec Dr. Axel Hartmann mu vo svojej rezidencii osobne odovzdá toto vysoké spolkové vyznamenanie.

Pán RNDr. Ondrej Pöss sa narodil v Handlovej (Krickerhau). Pochádza z nemeckej rodiny, ktorá sa usadila v handlovskom regióne už v 14. storočí. Po ukončení štúdia fyziky najskôr pôsobil ako asistent na katedre všeobecnej fyziky na Univerzite Komenského v Bratislave. V období od 1978 do 1994 pracoval v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied a od roku 1994 pôsobí v Slovenskom národnom múzeu.

Hneď po Nežnej revolúcii sa podieľal na zakladaní Karpatskonemeckého spolku na Slovensku, ktorého podpredsedom bol od 1994 do 2003. V období od 2003 do 2008 bol jeho predsedom. V rozhodujúcej miere sa podieľal na vybudovaní spolku a jeho štruktúr, o čom svedčia intenzívne kontakty ku krajinským spolkom karpatských Nemcov v Spolkovej republike Nemecko ako aj k osobám, ktoré sa vysťahovali do Nemecka a Rakúska.

Pán RNDr. Ondrej Pöss sa intenzívne venoval dejinám a kultúre karpatskonemeckej menšiny. V tejto oblasti publikoval množstvo článkov, kníh a mal veľa prednášok. Jeho neúnavnému a vytrvalému úsiliu patrí vďaka za to, že kultúrne dedičstvo nemeckej menšiny na Slovensku neupadlo do zabudnutia. Naopak priblížil ju všetkým častiam obyvateľstva na Slovensku. Veľkú zásluhu na tom má Múzeum karpatských Nemcov, ktoré pán Pöss v roku 1997 spoluzakladal a doteraz ho vedie. Múzeum karpatských Nemcov je informačným centrom a centrom stretávania.

Pán RNDr. Ondrej Pöss sa v rozhodujúcej miere zaslúžil aj o to, že karpatskí Nemci sú dnes považovaní za najlepšie integrovanú menšinu na Slovensku, čím tu podporujú význam Nemecka a nemeckého jazyka.

Odovzdávanie ocenenia sa uskutoční v prítomnosti rodinných príslušníkov, predstaviteľov Ministerstva kultúry SR ako aj ďalších hostí verejného života na Slovensku od 17.00 hod. v rezidencii nemeckého veľvyslanca na Mudroňovej ulici 3a v Bratislave.

© Deutsche Botschaft