Satzungen des KDV

S T A N O V Y

KARPATSKONEMECKÉHO SPOLKU NA SLOVENSKU

 

PREAMBULA

Karpatskonemecký spolok na Slovensku (Karpatendeutscher Verein in der Slowakei), ďalej len KNS, je spoločenské a kultúrne občianske združenie občanov Slovenskej republiky, ktorí sú nemeckej národnosti, nemeckého pôvodu alebo materinského jazyka, ako aj občanov, ktorí sympatizujú s nemeckou menšinou na Slovensku a jej kultúrou. Karpatskonemecký spolok je nadstranícky a nadkonfesionálny.

Článok I.

 

I.1. Názov spolku

Názov spolku znie:

KARPATSKONEMECKÝ SPOLOK NA SLOVENSKU

KARPATENDEUTSCHER VEREIN IN DER SLOWAKEI

I.2. Vznik spolku

Karpatskonemecký spolok na Slovensku vznikol dňa 27.08.1990 registráciou na MV SR  v zmysle zákona č.83/90 Zb. Ustanovujúce zhromaždenie sa konalo dňa 30.09.1990 v Medzeve.

I.3. Sídlo spolku

Sídlo Karpatskonemeckého spolku na Slovensku je na Lichardovej ul. č. 20 v Košiciach.

I.4. Symbol spolku

Symbolom Karpatskonemeckého spolku na Slovensku je znak, pozostávajúci z erbu Bratislavy, Kremnice, Kežmarku a slovenského dvojkríža.

I.5. Ciele spolku

Nadväzujúc na 800-ročnú históriu nemeckého osídlenia na Slovensku, na všetky pozitívne, humanistické a demokratické tradície kultúrneho, historického a kresťanského dedičstva predkov je cieľom činnosti KNS najmä:

 – obnova a upevnenie identity nemeckej menšiny na Slovensku

       – zastupovanie záujmov a všestranné pozdvihnutie a podpora občanov Slovenska nemeckej národnosti a nemeckého pôvodu v oblasti kultúrnej, spoločenskej, sociálnej, občianskej ako aj v oblasti viery;

– všestranné pozdvihnutie a podpora občanov Slovenska nemeckej národnosti a nemeckého pôvodu v oblasti hospodárskej;

– revitalizácia nemeckého jazyka ako materinského jazyka najmä podporou vzdelanosti a rozvoja školstva zameraného na nemeckú národnostnú menšinu;

– revitalizácia a ochrana nemeckej kultúry a upevnenie povedomia a hrdosti na stáročné kultúrne dedičstvo rozvíjaním kultúrnej a osvetovej činnosti, podporou múzejníctva, archívnictva a tradičnej ľudovej tvorivosti, organizovaním kultúrnych podujatí, ochranou pamiatok, morálnou a hmotnou podporou jednotlivcov a kolektívov;

– pozdvihnutie a podpora aktivít mládeže nemeckej národnosti, nemeckého pôvodu a jej priaznivcov na Slovensku;

– vydávanie pôvodnej krásnej a odbornej literatúry a periodík; KNS je vydavateľom mesačníka Karpatenblatt,

– rozvíjanie tolerancie a dobrého spolužitia so všetkými občanmi Slovenska bez ohľadu na národnosť alebo vierovyznanie.

Volení funkcionári KNS sa musia stotožniť s uvedenými cieľmi spolku. Volený funkcionár KNS môže zastávať len jednu volenú funkciu.

Na dosiahnutie uvedených cieľov KNS spolupracuje s inými organizáciami a inštitúciami doma i v zahraničí.

 

Článok II.

ČLENSTVO V SPOLKU

Členstvo v spolku je dobrovoľné a vzniká podpísaním prihlášky do KNS. Prihláška podlieha schváleniu predsedníctvom miestnej organizácie. Pri neschválení členstva miestnou organizáciou preskúma toto rozhodnutie predsedníctvo regiónu. Členom KNS sa môže stať osoba, ktorá dovŕšila 15 rokov. Dokladom členstva je výborom miestnej organizácie schválená prihláška a členský preukaz, ktorý zostáva majetkom KNS.

II.1. Práva a povinnosti členov

a. Všetci členovia majú rovnaké práva a povinnosti, po dovŕšení 18 rokov môžu voliť a byť volení do orgánov KNS.

b. Každý člen KNS má právo prispievať k rozvoju spolkového života, zúčastňovať sa podujatí spolku a rovnoprávne využívať výhody, možnosti a služby vyplývajúce z činnosti KNS.

c. Každý člen má právo kedykoľvek zo spolku vystúpiť; vrátenie členských príspevkov nie je možné.

d. Každý člen KNS je povinný dodržiavať Stanovy KNS a platiť členský príspevok, ktorého výšku schvaľuje Karpatskonemecká Rada.

e. Členstvo v KNS zaniká dobrovoľným vystúpením člena alebo jeho smrťou, vylúčením za hanobenie, za poškodenie dobrého mena, za konanie proti záujmom spolku a za vážne priestupky, ktoré sú v rozpore so stanovami spolku, ako aj nezaplatením členského príspevku za príslušný rok. O vylúčení rozhoduje predsedníctvo miestnej organizácie alebo predsedníctvo regiónu a v prípade odvolania do 21 dní vylúčenie potvrdzuje, resp. zamieta Karpatskonemecká Rada.

 

II.2. Čestné členstvo

Čestným členom KNS sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ako aj občan iného štátu za mimoriadne zásluhy o Karpatskonemecký spolok a nemeckú menšinu na Slovensku. Čestné členstvo udeľuje Karpatskonemecká Rada.

 

Článok III.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA KNS

III.1.   Miestne organizácie

Miestne organizácie sú základnou organizačnou jednotkou KNS. Na každom treťom výročnom zhromaždení volia prítomní členovia miestnych skupín predsedníctvo miestnej skupiny. V každej obci môže byť založená len jedna miestna organizácia. Pojem miestna organizácia je identický s obvyklým pojmom miestna skupina (MS).

III.1.1. Predsedníctva miestnych organizácií

Predsedníctva miestnych organizácií (predseda, pokladník a ďalší podľa špecifických potrieb miestnej organizácie) riadia a koordinujú činnosť miestnych organizácií. Predsedníctva miestnych skupín a tým aj každý výbor každej jednotlivej miestnej organizácie je volený tajným hlasovaním na každom treťom výročnom zhromaždení na obdobie troch rokov.

III.1.2. Predseda miestnej organizácie

a. Predseda miestnej organizácie je volený výlučne z okruhu novovolených členov výboru miestnej organizácie tajným hlasovaním na obdobie troch rokov.

Potrebná je nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. Voľba predsedu sa vykoná v posledných 60 dňoch funkčného obdobia úradujúceho predsedu. Ak sa funkcia predsedu uvoľní pred uplynutím funkčného obdobia, voľba nového predsedu sa uskutoční počas nasledovných 30 dní.

b. Predseda miestnej organizácie za svoju činnosť zodpovedá miestnej organizácii a predsedníctvu regiónu.

c. Predseda miestnej organizácie zodpovedá za hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom, ktoré sú miestnej organizácii pridelené alebo ktoré miestna organizácia získala, v zmysle aktuálnych účtovných a daňových predpisov.

d.  Funkcia predsedu miestnej organizácie je dobrovoľná. Predseda miestnej organizácie má nárok na náhradu výdavkov spojených s výkonom funkcie.

III.2. Regióny KNS

a. Regióny sú stredným organizačným článkom KNS. Združujú jednotlivé miestne organizácie na základe historického teritoriálneho rozloženia obcí, v ktorých žijú občania Slovenska nemeckej národnosti a nemeckého pôvodu. Na čele regiónu stojí predseda regiónu.

b.  KNS sa člení na päť regiónov. Sú to:

                         I.Región –       Bratislava a okolie

                         II.Región –      Okolie Kremnice, Nitrianskeho Pravna a Handlovej (Hauerland)

                         III.Región –      Horný Spiš

                         IV.Región –     Dolný Spiš

                         V. Región –     Údolie Bodvy a okolie

III. 2.1. Predsedníctvo regiónu

Predsedníctvo regiónu riadi a koordinuje činnosť regiónu. Skladá sa z primeraného počtu zvolených zástupcov miestnych organizácií.

 

III.2.2. Predseda regiónu

a. Predseda regiónu zastupuje región navonok voči tretím osobám.

b. Predseda regiónu je zároveň členom Karpatskonemeckej Rady.

 

c. Predseda regiónu je volený z predsedníctva regiónu tajným hlasovaním na obdobie troch rokov. Potrebná je nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. Voľba predsedu sa vykoná v posledných 60 dňoch funkčného obdobia úradujúceho predsedu. Ak sa funkcie predsedu uvoľní pred uplynutím funkčného obdobia, voľba nového predsedu sa uskutoční do 30 dní.

d. Predseda regiónu za svoju činnosť zodpovedá predsedníctvu regiónu a Karpatskonemeckej Rade.

e. Predseda regiónu zodpovedá za hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom, ktoré boli regiónu pridelené alebo ktoré región získal, v zmysle aktuálnych účtovných a daňových predpisov.

f. Funkcia predsedu regiónu je spravidla dobrovoľná. Predseda regiónu má nárok na náhradu výdavkov spojených s výkonom funkcie.

Článok IV.

ZÁUJMOVÉ SKUPINY

V rámci KNS môžu podľa záujmu členov vzniknúť záujmové skupiny /mládežnícke, divadelná, hudobná, tanečná atď./, v ktorých sa združujú členovia jednej miestnej organizácie príp. rôznych miestnych organizácií alebo regiónov. KNS prostredníctvom regiónov a miestnych organizácií podľa možností vyčleňuje na činnosť záujmových skupín finančné prostriedky.

Osobitne podporuje svoju mládežnícku organizáciu – Mládež KNS.

Článok V.

ORGÁNY KNS

V.1. Generálne zhromaždenie

a. Generálne zhromaždenie KNS je vrcholným orgánom KNS. Zvoláva ho každé tri roky predseda KNS, v prípade nutnosti ho zvoláva Karpatskonemecká Rada.

b. Generálne zhromaždenie KNS rozhoduje o zmene Stanov KNS, štruktúre a kompetenciách orgánov KNS ako aj o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa existencie a činnosti KNS.

c. Generálne zhromaždenie KNS volí predsedu KNS tajným hlasovaním na obdobie troch rokov. K zvoleniu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov. Pri výbere kandidátov treba podľa možnosti zabezpečiť obmenu zástupcov jednotlivých regiónov. Pokiaľ Generálne zhromaždenie z akýchkoľvek dôvodov predsedu KNS nezvolí, funkciu vykonáva ďalej doterajší predseda. Karpatskonemecká Rada zvolá ďalšie Generálne zhromaždenie počas 6 mesiacov.

d. Generálne zhromaždenie KNS ďalej volí dvoch podpredsedov KNS, ktorý plnia úlohy z poverenia predsedu KNS.

e. Počet delegátov z regiónov bol Karpatskonemeckou Radou stanovený rovnako – 10 členov.

f. Formu a priebeh volieb navrhuje Karpatskonemecká Rada; tento návrh podlieha schváleniu na Generálnom zhromaždení. Potrebná je nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov.

g. Hlasovacie právo na Generálnom zhromaždení majú okrem delegátov aj členovia Karpatskonemeckej Rady.

h. Čestní členovia KNS majú právo účasti na Generálnom zhromaždení.

V.2. Karpatskonemecká Rada

a. Karpatskonemecká Rada /ďalej KNR/ je exekutívnym orgánom KNS. Riadi KNS medzi jednotlivými Generálnymi zhromaždeniami. KNR pozostáva z týchto členov: predseda KNS, 2 podpredsedovia KNS, predsedovia piatich regiónov, predseda Karpatskonemeckej mládeže, riaditeľ Múzea kultúry karpatských Nemcov, predseda Karpatskonemeckej asociácie a šéfredaktor Karpatenblattu.

b. Karpatskonemeckú Radu zvoláva predseda, prípadne podpredsedovia KNS spravidla raz za dva mesiace, ale minimálne raz za štvrťrok. Rozhoduje o financovaní a skladbe aktivít KNS, hospodárskych a personálnych záležitostiach, aktuálnych otázkach, vzťahoch k iným osobám, organizáciám a pod. KNR musí byť zvolaná aj v prípade, ak o to písomne požiada nadpolovičná väčšina členov KNR.

c. O uzneseniach sa hlasuje. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov Rady. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.

d. KNR v odôvodnených prípadoch navrhuje odvolanie predsedu KNS nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Rady. V prípade návrhu na odvolanie predsedu KNS rada do 60 dní zvolá Generálne zhromaždenie, ktoré zvolí nového predsedu.

e. KNR je oprávnená v nevyhnutných prípadoch meniť stanovy KNS dvojtretinovým rozhodnutím členov rady. KNR je povinná o tomto rozhodnutí informovať najbližšie Generálne zhromaždenie. Zmena stanov KNS podlieha schváleniu Generálneho zhromaždenia.

f. KNR udeľuje čestné členstvo v KNS.

g. KNR každoročne, alebo ak o to požiadajú aspoň dva regióny, menuje revízorov, ktorí kontrolujú hospodárenie spolku.

h. Na rokovaniach KNR sa môžu so súhlasom KNR zúčastniť aj ďalší členovia KNS.

i. Z rokovania KNR sa do 15 dní vyhotovuje zápis.

j. KNR môže kedykoľvek kontrolovať všetky organizačné zložky KNS a ich činnosť, požadovať vysvetlenie, predloženie správy  o hospodárení a vyúčtovanie.

k. Členstvo v KNR nie je honorované. Člen KNR má nárok na náhradu výdavkov spojených s výkonom funkcie.

l. KNR deleguje svojich zástupcov do orgánov a na podujatia, v ktorých sa vyžaduje oficiálna reprezentácia KNS.

 

 

V.3. Predseda KNS

a. Predseda KNS je generálnym zhromaždením volený na obdobie troch rokov, pokiaľ nenastane situácia uvedená v bode V.1.c. Za svoju činnosť zodpovedá Generálnemu zhromaždeniu a Karpatskonemeckej Rade.

b. Predseda KNS je štatutárnym zástupcom KNS. Zvoláva KNR, predkladá jej materiály a predsedá jej. Do 15 dní podpisuje zápisnicu z rokovania KNR. Podpisuje materiály určené štátnym orgánom a organizáciám v mene spolku. Toto právo môže v jednotlivých prípadoch – ak to okolnosti vyžadujú – delegovať inému členovi Rady, a to písomným poverením.

c. Predseda KNS po dohode s KNR prijíma do pracovného pomeru platených pracovníkov. Riadi ich pracovnú činnosť a určuje pracovnú náplň, o čom podáva správu Karpatskonemeckej Rade.

d. Predseda KNS na každom zasadnutí KNR povinne informuje o svojich aktivitách, o hospodárení a ďalších okolnostiach týkajúcich sa činnosti a cieľov KNS.

e. Voľba predsedu sa vykoná v posledných 60 dňoch funkčného obdobia úradujúceho predsedu. Ak sa funkcia predsedu uvoľní pred uplynutím funkčného obdobia, voľba nového predsedu sa uskutoční do 30 dní.

f. Kandidát na predsedu oznámi minimálne 1 mesiac pred konaním Generálneho zhromaždenia prostredníctvom svojho predsedu regiónu so súhlasom predsedu miestnej skupiny svoju kandidatúru, ktorá musí obsahovať:

–        meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa, súčasné zamestnanie

–        údaje o vstupe do KNS a doterajšom pôsobení v KNS

–        životopis

–        odpis z registra trestov

–        program a koncepciu rozvoja KNS

 

Článok VI.

MAJETOK A HOSPODÁRENIE SPOLKU

Majetok spolku pozostáva :                            a) z finančných prostriedkov

                                                                       b) z hnuteľného a nehnuteľného majetku

VI.1. Príjmy KNS pozostávajú z členských príspevkov, z dotácií a darov. KNR môže rozhodnúť o odmietnutí daru. Príjmy KNS môžu byť použité výlučne na činnosť spolku a v prospech jej členov.

VI.2. Hnuteľným majetkom spolku sú všetky predmety, ktoré KNS nadobudol kúpou alebo darovaním. Nehnuteľným majetkom KNS sú Domy stretávania v Bratislave, Handlovej, Nitrianskom Pravne, Kežmarku, Mníšku nad Hnilcom, Medzeve a dom v Košiciach, ktorý je domom vedenia KNS, ako aj pozemky, na ktorých tieto Domy stoja.

VI.3. Majetok KNS, najmä Domy stretávania, spravujú príslušné orgány regiónov podľa platných predpisov a platných Zásad hospodárenia KNS. Stav a evidenciu majetku priebežne kontrolujú revízori spolku.

VI.4. Majetkovú a finančnú bilanciu predkladá poverený člen KNR /predseda KNS, resp. niektorý z členov KNR/ Rade na prejednávanie; poverený člen spolku je povinný o tom informovať každé Generálne zhromaždenie. Bilanciu finančných a majetkových prostriedkov musia signovať revízori spolku.

VI.5. Majetok KNS podlieha evidencii, ktorá sa ročnou inventarizáciou porovnáva a spresňuje. Výsledky inventarizácie sa cez predsedníctva regiónov postupujú predsedovi KNS, ktorý ich po sumarizovaní predkladá KNR.

 

 

 

 

 

Článok VII.

ZÁNIK SPOLKU, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE

VII.1. Zánik spolku

O zrušení KNS môže rozhodnúť Generálne zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných delegátov, a to vtedy, ak po dobu viac ako jedného roka KNS nevyvíja žiadnu činnosť alebo keď počet členov KNS klesne pod desať. Karpatskonemecký spolok zaniká právoplatným výmazom registrácie na Ministerstve vnútra SR, o ktorý požiada Generálne zhromaždenie prostredníctvom posledného štatutárneho zástupcu spolku. V prípade rozhodnutia o rozpustení spolku sa uskutoční majetkové vysporiadanie.

VII.2. Majetkové vysporiadanie

a. V prípade rozhodnutia o rozpustení spolku posledné Generálne zhromaždenie poverí posledného štatutárneho zástupcu realizáciou majetkového vysporiadania.

b. Generálne zhromaždenie určí likvidátora, ktorý uskutoční inventarizáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku. S majetkom, ktorý spolok nadobudol darovaním, sa naloží v zmysle podmienok darcu. Ostatný majetok spolku prejde na nástupnícke organizácie. Ak nevzniknú nástupnícke organizácie, majetok KNS prejde do vlastníctva obcí, v ktorých boli jednotlivé Miestne organizácie činné, na ďalšie využitie v oblasti kultúry, a to na základe darovacích zmlúv alebo dohôd o prevode majetku.

Článok VIII.

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Stanovy KNS môžu byť zmenené na Generálnom zhromaždení KNS, pričom zmena musí byť schválená dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných delegátov. Ďalej je zmena stanov prípustná len podľa ustanovenia čl. V.2. odst. e  týchto stanov.

Tieto stanovy boli prijaté na Generálnom zhromaždení KNS v Poprade, dňa 14. decembra 2013. Súčasne sa týmto zrušujú stanovy z 12. novembra 2011.

 

 

Predseda KNS:                      RNDr. Ondrej PÖSS, CSc.

 

Podpredseda KNS

a predseda 5.regiónu:            Peter SORGER         

Podpredseda KNS

a predseda 2.regiónu:            Hilda STEINHÜBLOVÁ

Predseda 1.regiónu:               Prof. Ing. Otto SOBEK, CSc.

Predseda 3.regiónu:               Mgr. Mária RECKTENWALD

Predseda 4.regiónu:               Erika KÖNIG

 

           

 

S T A N O V Y

KARPATSKONEMECKÉHO SPOLKU NA SLOVENSKU

 

PREAMBULA

Karpatskonemecký spolok na Slovensku (Karpatendeutscher Verein in der Slowakei), ďalej len KNS, je spoločenské a kultúrne občianske združenie občanov Slovenskej republiky, ktorí sú nemeckej národnosti, nemeckého pôvodu alebo materinského jazyka, ako aj občanov, ktorí sympatizujú s nemeckou menšinou na Slovensku a jej kultúrou. Karpatskonemecký spolok je nadstranícky a nadkonfesionálny.

Článok I.

 

I.1. Názov spolku

Názov spolku znie:

KARPATSKONEMECKÝ SPOLOK NA SLOVENSKU

KARPATENDEUTSCHER VEREIN IN DER SLOWAKEI

I.2. Vznik spolku

Karpatskonemecký spolok na Slovensku vznikol dňa 27.08.1990 registráciou na MV SR  v zmysle zákona č.83/90 Zb. Ustanovujúce zhromaždenie sa konalo dňa 30.09.1990 v Medzeve.

I.3. Sídlo spolku

Sídlo Karpatskonemeckého spolku na Slovensku je na Lichardovej ul. č. 20 v Košiciach.

I.4. Symbol spolku

Symbolom Karpatskonemeckého spolku na Slovensku je znak, pozostávajúci z erbu Bratislavy, Kremnice, Kežmarku a slovenského dvojkríža.

I.5. Ciele spolku

Nadväzujúc na 800-ročnú históriu nemeckého osídlenia na Slovensku, na všetky pozitívne, humanistické a demokratické tradície kultúrneho, historického a kresťanského dedičstva predkov je cieľom činnosti KNS najmä:

 – obnova a upevnenie identity nemeckej menšiny na Slovensku

       – zastupovanie záujmov a všestranné pozdvihnutie a podpora občanov Slovenska nemeckej národnosti a nemeckého pôvodu v oblasti kultúrnej, spoločenskej, sociálnej, občianskej ako aj v oblasti viery;

– všestranné pozdvihnutie a podpora občanov Slovenska nemeckej národnosti a nemeckého pôvodu v oblasti hospodárskej;

– revitalizácia nemeckého jazyka ako materinského jazyka najmä podporou vzdelanosti a rozvoja školstva zameraného na nemeckú národnostnú menšinu;

– revitalizácia a ochrana nemeckej kultúry a upevnenie povedomia a hrdosti na stáročné kultúrne dedičstvo rozvíjaním kultúrnej a osvetovej činnosti, podporou múzejníctva, archívnictva a tradičnej ľudovej tvorivosti, organizovaním kultúrnych podujatí, ochranou pamiatok, morálnou a hmotnou podporou jednotlivcov a kolektívov;

– pozdvihnutie a podpora aktivít mládeže nemeckej národnosti, nemeckého pôvodu a jej priaznivcov na Slovensku;

– vydávanie pôvodnej krásnej a odbornej literatúry a periodík; KNS je vydavateľom mesačníka Karpatenblatt,

– rozvíjanie tolerancie a dobrého spolužitia so všetkými občanmi Slovenska bez ohľadu na národnosť alebo vierovyznanie.

Volení funkcionári KNS sa musia stotožniť s uvedenými cieľmi spolku. Volený funkcionár KNS môže zastávať len jednu volenú funkciu.

Na dosiahnutie uvedených cieľov KNS spolupracuje s inými organizáciami a inštitúciami doma i v zahraničí.

 

Článok II.

ČLENSTVO V SPOLKU

Členstvo v spolku je dobrovoľné a vzniká podpísaním prihlášky do KNS. Prihláška podlieha schváleniu predsedníctvom miestnej organizácie. Pri neschválení členstva miestnou organizáciou preskúma toto rozhodnutie predsedníctvo regiónu. Členom KNS sa môže stať osoba, ktorá dovŕšila 15 rokov. Dokladom členstva je výborom miestnej organizácie schválená prihláška a členský preukaz, ktorý zostáva majetkom KNS.

II.1. Práva a povinnosti členov

a. Všetci členovia majú rovnaké práva a povinnosti, po dovŕšení 18 rokov môžu voliť a byť volení do orgánov KNS.

b. Každý člen KNS má právo prispievať k rozvoju spolkového života, zúčastňovať sa podujatí spolku a rovnoprávne využívať výhody, možnosti a služby vyplývajúce z činnosti KNS.

c. Každý člen má právo kedykoľvek zo spolku vystúpiť; vrátenie členských príspevkov nie je možné.

d. Každý člen KNS je povinný dodržiavať Stanovy KNS a platiť členský príspevok, ktorého výšku schvaľuje Karpatskonemecká Rada.

e. Členstvo v KNS zaniká dobrovoľným vystúpením člena alebo jeho smrťou, vylúčením za hanobenie, za poškodenie dobrého mena, za konanie proti záujmom spolku a za vážne priestupky, ktoré sú v rozpore so stanovami spolku, ako aj nezaplatením členského príspevku za príslušný rok. O vylúčení rozhoduje predsedníctvo miestnej organizácie alebo predsedníctvo regiónu a v prípade odvolania do 21 dní vylúčenie potvrdzuje, resp. zamieta Karpatskonemecká Rada.

 

II.2. Čestné členstvo

Čestným členom KNS sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ako aj občan iného štátu za mimoriadne zásluhy o Karpatskonemecký spolok a nemeckú menšinu na Slovensku. Čestné členstvo udeľuje Karpatskonemecká Rada.

 

Článok III.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA KNS

III.1.   Miestne organizácie

Miestne organizácie sú základnou organizačnou jednotkou KNS. Na každom treťom výročnom zhromaždení volia prítomní členovia miestnych skupín predsedníctvo miestnej skupiny. V každej obci môže byť založená len jedna miestna organizácia. Pojem miestna organizácia je identický s obvyklým pojmom miestna skupina (MS).

III.1.1. Predsedníctva miestnych organizácií

Predsedníctva miestnych organizácií (predseda, pokladník a ďalší podľa špecifických potrieb miestnej organizácie) riadia a koordinujú činnosť miestnych organizácií. Predsedníctva miestnych skupín a tým aj každý výbor každej jednotlivej miestnej organizácie je volený tajným hlasovaním na každom treťom výročnom zhromaždení na obdobie troch rokov.

III.1.2. Predseda miestnej organizácie

a. Predseda miestnej organizácie je volený výlučne z okruhu novovolených členov výboru miestnej organizácie tajným hlasovaním na obdobie troch rokov.

Potrebná je nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. Voľba predsedu sa vykoná v posledných 60 dňoch funkčného obdobia úradujúceho predsedu. Ak sa funkcia predsedu uvoľní pred uplynutím funkčného obdobia, voľba nového predsedu sa uskutoční počas nasledovných 30 dní.

b. Predseda miestnej organizácie za svoju činnosť zodpovedá miestnej organizácii a predsedníctvu regiónu.

c. Predseda miestnej organizácie zodpovedá za hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom, ktoré sú miestnej organizácii pridelené alebo ktoré miestna organizácia získala, v zmysle aktuálnych účtovných a daňových predpisov.

d.  Funkcia predsedu miestnej organizácie je dobrovoľná. Predseda miestnej organizácie má nárok na náhradu výdavkov spojených s výkonom funkcie.

III.2. Regióny KNS

a. Regióny sú stredným organizačným článkom KNS. Združujú jednotlivé miestne organizácie na základe historického teritoriálneho rozloženia obcí, v ktorých žijú občania Slovenska nemeckej národnosti a nemeckého pôvodu. Na čele regiónu stojí predseda regiónu.

b.  KNS sa člení na päť regiónov. Sú to:

                         I.Región –       Bratislava a okolie

                         II.Región –      Okolie Kremnice, Nitrianskeho Pravna a Handlovej (Hauerland)

                         III.Región –      Horný Spiš

                         IV.Región –     Dolný Spiš

                         V. Región –     Údolie Bodvy a okolie

III. 2.1. Predsedníctvo regiónu

Predsedníctvo regiónu riadi a koordinuje činnosť regiónu. Skladá sa z primeraného počtu zvolených zástupcov miestnych organizácií.

 

III.2.2. Predseda regiónu

a. Predseda regiónu zastupuje región navonok voči tretím osobám.

b. Predseda regiónu je zároveň členom Karpatskonemeckej Rady.

 

c. Predseda regiónu je volený z predsedníctva regiónu tajným hlasovaním na obdobie troch rokov. Potrebná je nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. Voľba predsedu sa vykoná v posledných 60 dňoch funkčného obdobia úradujúceho predsedu. Ak sa funkcie predsedu uvoľní pred uplynutím funkčného obdobia, voľba nového predsedu sa uskutoční do 30 dní.

d. Predseda regiónu za svoju činnosť zodpovedá predsedníctvu regiónu a Karpatskonemeckej Rade.

e. Predseda regiónu zodpovedá za hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom, ktoré boli regiónu pridelené alebo ktoré región získal, v zmysle aktuálnych účtovných a daňových predpisov.

f. Funkcia predsedu regiónu je spravidla dobrovoľná. Predseda regiónu má nárok na náhradu výdavkov spojených s výkonom funkcie.

Článok IV.

ZÁUJMOVÉ SKUPINY

V rámci KNS môžu podľa záujmu členov vzniknúť záujmové skupiny /mládežnícke, divadelná, hudobná, tanečná atď./, v ktorých sa združujú členovia jednej miestnej organizácie príp. rôznych miestnych organizácií alebo regiónov. KNS prostredníctvom regiónov a miestnych organizácií podľa možností vyčleňuje na činnosť záujmových skupín finančné prostriedky.

Osobitne podporuje svoju mládežnícku organizáciu – Mládež KNS.

Článok V.

ORGÁNY KNS

V.1. Generálne zhromaždenie

a. Generálne zhromaždenie KNS je vrcholným orgánom KNS. Zvoláva ho každé tri roky predseda KNS, v prípade nutnosti ho zvoláva Karpatskonemecká Rada.

b. Generálne zhromaždenie KNS rozhoduje o zmene Stanov KNS, štruktúre a kompetenciách orgánov KNS ako aj o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa existencie a činnosti KNS.

c. Generálne zhromaždenie KNS volí predsedu KNS tajným hlasovaním na obdobie troch rokov. K zvoleniu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov. Pri výbere kandidátov treba podľa možnosti zabezpečiť obmenu zástupcov jednotlivých regiónov. Pokiaľ Generálne zhromaždenie z akýchkoľvek dôvodov predsedu KNS nezvolí, funkciu vykonáva ďalej doterajší predseda. Karpatskonemecká Rada zvolá ďalšie Generálne zhromaždenie počas 6 mesiacov.

d. Generálne zhromaždenie KNS ďalej volí dvoch podpredsedov KNS, ktorý plnia úlohy z poverenia predsedu KNS.

e. Počet delegátov z regiónov bol Karpatskonemeckou Radou stanovený rovnako – 10 členov.

f. Formu a priebeh volieb navrhuje Karpatskonemecká Rada; tento návrh podlieha schváleniu na Generálnom zhromaždení. Potrebná je nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov.

g. Hlasovacie právo na Generálnom zhromaždení majú okrem delegátov aj členovia Karpatskonemeckej Rady.

h. Čestní členovia KNS majú právo účasti na Generálnom zhromaždení.

V.2. Karpatskonemecká Rada

a. Karpatskonemecká Rada /ďalej KNR/ je exekutívnym orgánom KNS. Riadi KNS medzi jednotlivými Generálnymi zhromaždeniami. KNR pozostáva z týchto členov: predseda KNS, 2 podpredsedovia KNS, predsedovia piatich regiónov, predseda Karpatskonemeckej mládeže, riaditeľ Múzea kultúry karpatských Nemcov, predseda Karpatskonemeckej asociácie a šéfredaktor Karpatenblattu.

b. Karpatskonemeckú Radu zvoláva predseda, prípadne podpredsedovia KNS spravidla raz za dva mesiace, ale minimálne raz za štvrťrok. Rozhoduje o financovaní a skladbe aktivít KNS, hospodárskych a personálnych záležitostiach, aktuálnych otázkach, vzťahoch k iným osobám, organizáciám a pod. KNR musí byť zvolaná aj v prípade, ak o to písomne požiada nadpolovičná väčšina členov KNR.

c. O uzneseniach sa hlasuje. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov Rady. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.

d. KNR v odôvodnených prípadoch navrhuje odvolanie predsedu KNS nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Rady. V prípade návrhu na odvolanie predsedu KNS rada do 60 dní zvolá Generálne zhromaždenie, ktoré zvolí nového predsedu.

e. KNR je oprávnená v nevyhnutných prípadoch meniť stanovy KNS dvojtretinovým rozhodnutím členov rady. KNR je povinná o tomto rozhodnutí informovať najbližšie Generálne zhromaždenie. Zmena stanov KNS podlieha schváleniu Generálneho zhromaždenia.

f. KNR udeľuje čestné členstvo v KNS.

g. KNR každoročne, alebo ak o to požiadajú aspoň dva regióny, menuje revízorov, ktorí kontrolujú hospodárenie spolku.

h. Na rokovaniach KNR sa môžu so súhlasom KNR zúčastniť aj ďalší členovia KNS.

i. Z rokovania KNR sa do 15 dní vyhotovuje zápis.

j. KNR môže kedykoľvek kontrolovať všetky organizačné zložky KNS a ich činnosť, požadovať vysvetlenie, predloženie správy  o hospodárení a vyúčtovanie.

k. Členstvo v KNR nie je honorované. Člen KNR má nárok na náhradu výdavkov spojených s výkonom funkcie.

l. KNR deleguje svojich zástupcov do orgánov a na podujatia, v ktorých sa vyžaduje oficiálna reprezentácia KNS.

 

 

V.3. Predseda KNS

a. Predseda KNS je generálnym zhromaždením volený na obdobie troch rokov, pokiaľ nenastane situácia uvedená v bode V.1.c. Za svoju činnosť zodpovedá Generálnemu zhromaždeniu a Karpatskonemeckej Rade.

b. Predseda KNS je štatutárnym zástupcom KNS. Zvoláva KNR, predkladá jej materiály a predsedá jej. Do 15 dní podpisuje zápisnicu z rokovania KNR. Podpisuje materiály určené štátnym orgánom a organizáciám v mene spolku. Toto právo môže v jednotlivých prípadoch – ak to okolnosti vyžadujú – delegovať inému členovi Rady, a to písomným poverením.

c. Predseda KNS po dohode s KNR prijíma do pracovného pomeru platených pracovníkov. Riadi ich pracovnú činnosť a určuje pracovnú náplň, o čom podáva správu Karpatskonemeckej Rade.

d. Predseda KNS na každom zasadnutí KNR povinne informuje o svojich aktivitách, o hospodárení a ďalších okolnostiach týkajúcich sa činnosti a cieľov KNS.

e. Voľba predsedu sa vykoná v posledných 60 dňoch funkčného obdobia úradujúceho predsedu. Ak sa funkcia predsedu uvoľní pred uplynutím funkčného obdobia, voľba nového predsedu sa uskutoční do 30 dní.

f. Kandidát na predsedu oznámi minimálne 1 mesiac pred konaním Generálneho zhromaždenia prostredníctvom svojho predsedu regiónu so súhlasom predsedu miestnej skupiny svoju kandidatúru, ktorá musí obsahovať:

–        meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa, súčasné zamestnanie

–        údaje o vstupe do KNS a doterajšom pôsobení v KNS

–        životopis

–        odpis z registra trestov

–        program a koncepciu rozvoja KNS

 

Článok VI.

MAJETOK A HOSPODÁRENIE SPOLKU

Majetok spolku pozostáva :                            a) z finančných prostriedkov

                                                                       b) z hnuteľného a nehnuteľného majetku

VI.1. Príjmy KNS pozostávajú z členských príspevkov, z dotácií a darov. KNR môže rozhodnúť o odmietnutí daru. Príjmy KNS môžu byť použité výlučne na činnosť spolku a v prospech jej členov.

VI.2. Hnuteľným majetkom spolku sú všetky predmety, ktoré KNS nadobudol kúpou alebo darovaním. Nehnuteľným majetkom KNS sú Domy stretávania v Bratislave, Handlovej, Nitrianskom Pravne, Kežmarku, Mníšku nad Hnilcom, Medzeve a dom v Košiciach, ktorý je domom vedenia KNS, ako aj pozemky, na ktorých tieto Domy stoja.

VI.3. Majetok KNS, najmä Domy stretávania, spravujú príslušné orgány regiónov podľa platných predpisov a platných Zásad hospodárenia KNS. Stav a evidenciu majetku priebežne kontrolujú revízori spolku.

VI.4. Majetkovú a finančnú bilanciu predkladá poverený člen KNR /predseda KNS, resp. niektorý z členov KNR/ Rade na prejednávanie; poverený člen spolku je povinný o tom informovať každé Generálne zhromaždenie. Bilanciu finančných a majetkových prostriedkov musia signovať revízori spolku.

VI.5. Majetok KNS podlieha evidencii, ktorá sa ročnou inventarizáciou porovnáva a spresňuje. Výsledky inventarizácie sa cez predsedníctva regiónov postupujú predsedovi KNS, ktorý ich po sumarizovaní predkladá KNR.

 

 

 

 

 

Článok VII.

ZÁNIK SPOLKU, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE

VII.1. Zánik spolku

O zrušení KNS môže rozhodnúť Generálne zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných delegátov, a to vtedy, ak po dobu viac ako jedného roka KNS nevyvíja žiadnu činnosť alebo keď počet členov KNS klesne pod desať. Karpatskonemecký spolok zaniká právoplatným výmazom registrácie na Ministerstve vnútra SR, o ktorý požiada Generálne zhromaždenie prostredníctvom posledného štatutárneho zástupcu spolku. V prípade rozhodnutia o rozpustení spolku sa uskutoční majetkové vysporiadanie.

VII.2. Majetkové vysporiadanie

a. V prípade rozhodnutia o rozpustení spolku posledné Generálne zhromaždenie poverí posledného štatutárneho zástupcu realizáciou majetkového vysporiadania.

b. Generálne zhromaždenie určí likvidátora, ktorý uskutoční inventarizáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku. S majetkom, ktorý spolok nadobudol darovaním, sa naloží v zmysle podmienok darcu. Ostatný majetok spolku prejde na nástupnícke organizácie. Ak nevzniknú nástupnícke organizácie, majetok KNS prejde do vlastníctva obcí, v ktorých boli jednotlivé Miestne organizácie činné, na ďalšie využitie v oblasti kultúry, a to na základe darovacích zmlúv alebo dohôd o prevode majetku.

Článok VIII.

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Stanovy KNS môžu byť zmenené na Generálnom zhromaždení KNS, pričom zmena musí byť schválená dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných delegátov. Ďalej je zmena stanov prípustná len podľa ustanovenia čl. V.2. odst. e  týchto stanov.

Tieto stanovy boli prijaté na Generálnom zhromaždení KNS v Poprade, dňa 14. decembra 2013. Súčasne sa týmto zrušujú stanovy z 12. novembra 2011.

 

 

Predseda KNS:                      RNDr. Ondrej PÖSS, CSc.

 

Podpredseda KNS

a predseda 5.regiónu:            Peter SORGER         

 

Podpredseda KNS

a predseda 2.regiónu:            Hilda STEINHÜBLOVÁ

 

Predseda 1.regiónu:               Prof. Ing. Otto SOBEK, CSc.

 

Predseda 3.regiónu:               Mgr. Mária RECKTENWALD

 

Predseda 4.regiónu:               Erika KÖNIG