Pod uhorskou korunou – Karpatskonemecký spolok na Slovensku
Karpatskonemecký spolok na Slovensku obrázky


Pod uhorskou korunou

Od doby Štefana, prvého uhorského krála (1000-1038), boli do krajiny pozývaní Nemci ako odborníci: baníci, remeselníci, obchodníci, ale aj rytieri a duchovní. Tragické následkz mongolských vpádov podnietili pronemecky orientovaných uhorských králov nahradit straty osídlením spustošenej krajiny. Vlna nemeckých „Hostí“ dosiahla svoj vrchol v 13. a 14. storocí. Noví obyvatelia mali zaistené, že budú môct žit podla pôvodného „nemeckého práva“. Reálny odhad podielu Nemcov v stredovekom Slovensku je asi 1/5 až 1/4 z celkového poctu obyvatelstva. V dobe husitských a tureckých vojen a neskôr madarizácie sa podiel Nemcov výrazne znížil.

Pôvod Nemcov sa dá urcit najmä podla nárecia. U obyvatelov bratislavskej sídelnej oblasti prevláda jednoznacne bavorské nárecie. V Hauerlande bola zistená „východostredonemecko-bavorská zmes“ nárecí. Podobne i na dolnom Spiši. Pre horný Spiš prichádza do úvahy sliezska a sudetská oblast.

Pojem „karpatskí Nemci“ zaviedol historik Raimund Friedrich Kaindl zaciatkom 20. storocia a oznacuje Nemcov na Slovensku a v Zakarpatskej Ukrajine.©