V srdci Európy – Karpatskonemecký spolok na Slovensku
Karpatskonemecký spolok na Slovensku obrázky


V srdci Európy

Slovensko svojou polohou v srdci Európy bolo vždy súcastou vyspelých civilizácií. Pocetné archeologické nálezy sú pregnantným dôkazom tejto skutocnosti. V predslovanských dobách tu mali najmä germánske kmene významnú pozíciu. Od r. 400 pred n.l. tu zanechali výrazné stopy Kelti. Ich civilizacnú cinnost pripomínajú i niektoré geografické pomenovania na Slovensku: Karpaty, Tatry, Dunaj, Váh, Nitra, Hron, Orava, Ondava. Okolo roku 6 n.l. dosiahli Rimania Dunaj a dostali sa do kontaktu s Kvádmi žijúcimi na juhozápade Slovenska. V strede a severovýchode Slovenska sa nositelia Púchovskej kultúry spojili so zvyškami Dákov a Keltov a dalších germánskych kmenov (Karpovia, Búri). Okolo r. 200 n.l. prišli na východné Slovensko Vandali, v r. 406 odtiahli spolu s Kvádmi. Okolo r. 500 n.l. prišli na Slovensko Longobardi, po 70 rokoch ho však opustili. V tomto case prišli na Slovensko prví Slovania. Zaciatkom 7. stor. sa stal franský kupec Samo králom Slovanov. Na Slovensko prichádzali pravidelne nemeckí misionári, v r. 828 vysvätil v Nitre solnohradský biskup Adalram prvý krestanský kostol.   Od tohto obdobia sa Nemci spolupodielali na zaclenovaní Slovenska do západoeurópskeho kultúrneho priestoru.©