Karpatskonemecký spolok na Slovensku obrázky


Karpatskonemecký spolok

KARPATSKONEMECKÝ SPOLOK NA SLOVENSKU

Karpatskonemecký spolok na Slovensku, ďalej len KNS, bol založený dňa 27.8.1990 zaregistrovaním na Ministerstve vnútra SR. Ustanovujúce zhromaždenie sa konalo dňa 30.09.1990 v Medzeve.

KNS je spoločenské a kultúrne občianske združenie občanov Slovenskej republiky, ktorí sú nemeckej národnosti, nemeckého pôvodu alebo materinského jazyka, ako aj občanov, ktorí sympatizujú s nemeckou menšinou na Slovensku a jej kultúrou.
Členstvo v spolku je dobrovoľné a vzniká podpísaním prihlášky do KNS, ktorá podlieha schváleniu predsedníctvom miestnej organizácie.

Sídlo Karpatskonemeckého spolku na Slovensku je v Košiciach.

Symbolom Karpatskonemeckého spolku na Slovensku je znak, pozostávajúci z erbu Bratislavy, Kremnice, Kežmarku, ktoré symbolizujú tri nemecké osídlenia na Slovensku a slovenského dvojkríža.

Cieľmi činnosti KNS sú najmä:
- obnova a upevnenie identity nemeckej menšiny na Slovensku
- zastupovanie záujmov a všestranné pozdvihnutie a podpora v oblasti kultúrnej, spoločenskej, sociálnej, občianskej, hospodárskej ako aj v oblasti viery;
- revitalizácia nemeckého jazyka ako materinského jazyka
- revitalizácia a ochrana nemeckej kultúry
- pozdvihnutie a podpora aktivít mládeže nemeckej národnosti, nemeckého pôvodu a jej priaznivcov na Slovensku;
- vydávanie pôvodnej krásnej a odbornej literatúry a periodík; KNS je vydavateľom mesačníka Karpatenblatt,
- rozvíjanie tolerancie a dobrého spolužitia so všetkými občanmi Slovenska bez ohľadu na národnosť alebo vierovyznanie.

V máji 2001 sa v Slovenskej republike uskutočnilo sčítanie ľudu. K nemeckej menšine sa prihlásilo 5 405 obyvateľov, a to predovšetkým v oblastiach:
- Košice/Kaschau 1 543
- Bratislava/Pressburg 1 342
- Trenčín/Trentschin 750

Nemecká menšina žije ešte aj dnes v jej historických sídlach a táto skutočnosť sa odzrkadľuje v organizačnej skladbe spolku. KNS ma cca. 4 500 členov v 32 miestnych skupinách, ktoré sú na ich historickej, teritoriálnej príslušnosti zjednotené v nasledovných 5 regiónoch: Bratislava, Hauerland, Horný Spiš, Dolný Spiš, Bodwatal.

Každá miestna skupina má predsedníctvo, ktoré riadi a koordinuje jej činnosť (predseda, pokladník, kultúrny referent a ďalší podľa špecifických potrieb miestnej organizácie). Predsedníctvo je volené na obdobie 5 rokov.

Na čele regiónu stojí predseda regiónu. Zastupuje región navonok voči tretím osobám a je členom Karpatskonemeckej rady. Je volený na obdobie 5 rokov predsedníctvom regiónu, ktoré je tvorené volenými zástupcami miestnych skupín.

Predseda KNS a jeho zástupca sú volení Generálnym zhromaždením na obdobie 5 rokov. Predseda zastupuje a reprezentuje KNS. Za svoju činnosť zodpovedá Generálnemu zhromaždeniu a Karpatskonemeckej Rade. Svoju funkciu vykonáva spravidla profesionálne.

Karpatskonemecká Rada je výkonným orgánom KNS. Riadi KNS medzi jednotlivými Generálnymi zhromaždeniami. KNR pozostáva z týchto členov:
- predseda KNS (Dr.Ondrej Pöss, CSc.)
- podpredsedovia KNS (Peter Sorger, Hilda Steinhüblová)
- 5 predsedovia regiónov (Prof.Otto Sobek, CSc. -región Bratislava, Hilda Steinhüblová -región Hauerland, Mgr.Mária Recktenwald -región Horný Spiš, Erika König -región Dolný Spiš, Peter Sorger -región Bodwatal)

- predseda Karpatskonemeckej mládeže (Mgr.Patrik Lompart)

- riaditeľ Múzea kultúry karpatských Nemcov (Dr.Ondrej Pöss, CSc.)

- šéfredaktor Karpatenblattu (M.A.Katrin Litschko)

- predseda Karpatskonemeckej asociácie (Ján König)

 

V miestnych skupinách KNS je aktívnych veľa speváckych a tanečných skupín, ktoré po stáročia udržujú staré nemecké kultúrne dedičstvo a tradičné nemecké ľudové umenie.

Revitalizácia a obnova nemeckej kultúry sa uskutočňuje, okrem oblasti školstva, aj prostredníctvom Domov stretávania v jednotlivých regiónoch, ktoré boli nadobudnuté v rámci podporných opatrení Spolkovej republiky Nemecko pre karpatských Nemcov na Slovensku. V nich sa uskutočňujú mnohé stretnutia a sedenia miestnych skupín a regiónov, spevácke a tanečné skupiny sa tu pripravujú na ich vystúpenia. Domy stretávania sa využívajú i na stretnutia s domácimi i zahraničnými priateľmi, hosťami, sympatizantami.

Ústredie KNS

Ústredie KNS vedie predseda KNS.

Na ústredí sú činní nasledovní zamestnanci:
ekonómka a vedúca kancelárie

Presná adresa znie:

Karpatskonemecký spolok na Slovensku
Lichardova 20
040 01 Košice

Tel./Fax: 00421/(0)55/622 41 45
E-Mail: kdv@kdv.sk
Internetová stránka: www.kdv.sk

 

1. región BRATISLAVA

Región Bratislava sa rozprestiera na západe Slovenska, pozdĺž hranice Rakúska a Maďarska. Hlavné mesto Bratislava a jeho okolie je jednou z troch oblastí osídlenia, v ktorej sa usadili predkovia karpatských Nemcov. Ešte na začiatku 20.storočia tu žilo väčšinou nemecké obyvateľstvo.

K regiónu Bratislava patria 3 miestne skupiny:

1. Bratislava/Pressburg
2. Dunajská Lužná /Schildern
3. Nitra/Neutra

V Bratislave sa nachádza aj Dom stretávania:

Dom stretávania KNS
Halašova 22
831 03 Bratislava

Tel./Fax: 00421/(0)2/442 598 71

 

2. región HAUERLAND

Región Hauerland leží na strednom Slovensku. Jeho osídlenie nemeckými osídlencami bolo podnietené maďarskými kráľmi, aby rozvíjali ťažbu nerastného bohatstva. Vidiecke osídla sa založili hlavne okolo miest Deutsch Proben/Nitrianske Pravno a Kremnitz/Kremnica, a to z časti vyklčovaním lesov. Na tento pôvod poukazuje slabika –hau v názve ôsmich miest.

K regiónu Hauerland patrí 16 miestnych skupín:

 1. Vyšehradné/Beneschhau
 2. Krahule/Blaufuss
 3. Kopernica/Deutsch Litta
 4. Nitrianske Pravno/Deutsch Proben
 5. Janova Lehota/Drexlerhau
 6. Kľačno/Gaidel
 7. Sklené/Glaserhau
 8. Kremnické Bane/Johannesberg
 9. Handlová/Krickerhau
 10. Kunešov/Kuneschhau
 11. Nová Lehota/Neuhau
 12. Horná Štubňa/Oberstuben
 13. Tužina/Schmiedshau
 14. Žilina/Sillein
 15. Turček/Turz
 16. Malinová/Zeche

 

V Hauerlande sa nachádzajú 2 Domy stretávania KNS:

Dom stretávania KNS
Poštová 350
972 35 Handlová

Tel.: 00421/(0)46/5475 174

Dom stretávania KNS
Nám. SNP 159
972 13 Nitrianske Pravno

Tel.: 00421/(0)46/5447 069

 

3. región HORNÝ SPIŠ

Spiš, predovšetkým však Horný Spiš na úpätí Vysokých Tatier, bol najznámejšou nemeckou oblasťou osídlenia. Spočíva na jednej z najdôležitejších európskych obchodných miest stredoveku. V 13.storočí bol v Hornom Spiši založený Zväz 24 kráľovských spišských miest v centrami v Kežmarku/Käsmark a v Levoči/Leutschau.

K regiónu Horný Spiš patria 4 miestne skupiny:
1.Poprad/Deutschendorf
2.Chmeľnica/Hopgarten
3.Kežmarok/Käsmark
4.Spišská Nová Ves/Zipser Neudorf

Regionálny Dom stretávania KNS sa nachádza v Kežmarku.

Dom stretávania KNS
Priekopa 1
060 01 Kežmarok

 

4. región DOLNÝ SPIŠ

Za Dolný Spiš sa označovala oblasť šiestich baníckych miest pozdĺž rieky Gelnica. K tomuto regiónu KNS patria nasledovné miestne skupiny:

1. Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel a.d.G.
2. Dobšiná/Dobschau
3. Gelnica/Göllnitz
4. Smolník/Schmöllnitz
5. Smolnícka Huta/Schmöllnitz Hütte
6. Švedlár/Schwedler

Dom stretávania tohto regiónu sa nachádza v Mníšku nad Hnilcom.

Dom stretávania KNS
055 64 Mníšek nad Hnilcom 307

 

5. región BODWATAL

Tento región síce nepatrí k oblasti Spišu, s Dolným Spišom je však spojený nárečovo. Tu, v Bodwatali, ležia bývalé obce kováčov a nožiarov. Región Bodwatal bol založený dňa 27.7.1991.

Patria k nemu tieto miestne skupiny:
1. Košice/Kaschau
2. Medzev/Metzenseifen

3.Vyšný Medzev/ Obermetzenseifen
4. Štós/Stoß

Domy stretávania boli založené v Košiciach a v Medzeve:

Dom stretávania KNS
Lichardova 20
040 01 Košice
Tel./Fax: 00421/(0)55/622 41 45
E-Mail: kdv@kdv.sk

Dom stretávania KNS
Štósska 15
044 25 Medzev
Tel./Fax: 0000421/(0)55/466 38 78
E-Mail: kns@medzev.sk

...©